Lördag
28 Okt 1 match
Söndag
29 Okt 1 match
Lördag
11 Nov 2 matcher
Onsdag
15 Nov 1 match
Fredag
17 Nov 1 match
Lördag
18 Nov 1 match
Söndag
19 Nov 1 match
Torsdag
23 Nov 1 match
Söndag
26 Nov 1 match
Onsdag
29 Nov 1 match
Lördag
02 Dec 1 match
Söndag
10 Dec 1 match
Torsdag
14 Dec 1 match
Idag 1 match
Söndag
17 Dec 1 match
Onsdag
03 Jan 1 match
Torsdag
04 Jan 1 match
Söndag
07 Jan 2 matcher
Onsdag
10 Jan 1 match
Lördag
13 Jan 1 match
Söndag
14 Jan 1 match
Onsdag
17 Jan 1 match
Lördag
20 Jan 2 matcher
Onsdag
24 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 2 matcher

Pixbo Wallenstam IBK/IBF kallar till årsmöte torsdagen den 31 augusti

8 augusti 2017 08:00
Klubben

Pixbo Wallenstam IBK/IBF kallar till årsmöte. Mötet avhålls torsdagen den 31 augusti kl. 18.00 i samlingslokalen i Redfoxhallen som ligger i anslutning till Mölnlycke Fabriker.

Handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet från och med onsdagen 23 augusti.


Handlingarna är:

a) Styrelsens förslag på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut.

b) Valberednings förslag på kommande års styrelse.

Utnyttja din möjlighet att vara med att diskutera och påverka klubbens arbete.

Förslag på dagordning för mötet:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 Styrelsens:

a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13 Val av:

a) Ordförande i Pixbo Wallenstam IBK/IBF för en tid av 1 år

b) Fastställande av antal styrelseledamöter /Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) Fastställande av antal styrelsesuppleanter / Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses som ordförande

f) Ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avslutande

Varmt välkomna!