Lördag
06 Okt 1 match
Söndag
07 Okt 1 match
Söndag
14 Okt 2 matcher
Söndag
21 Okt 1 match
Onsdag
24 Okt 1 match
Fredag
26 Okt 1 match
Söndag
28 Okt 1 match
Onsdag
31 Okt 1 match
Lördag
03 Nov 2 matcher
Torsdag
08 Nov 1 match
Söndag
11 Nov 1 match
Onsdag
14 Nov 1 match
Söndag
18 Nov 1 match
Måndag
19 Nov 1 match
Söndag
25 Nov 1 match
Tisdag
27 Nov 1 match
Söndag
02 Dec 1 match
Söndag
16 Dec 1 match
Torsdag
20 Dec 1 match
Fredag
28 Dec 1 match
Torsdag
03 Jan 1 match
Söndag
06 Jan 1 match
Onsdag
09 Jan 1 match
Söndag
13 Jan 2 matcher
Onsdag
16 Jan 1 match

Välkommen på årsmöte i Pixbo Wallenstam Innebandy 2018

24 juni 2018 19:00
Klubben

Medlemmar i Pixbo Wallenstam IBK/IBF kallas härmed till årsmöte. Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på kansliet från torsdagen den 21 juni. Uttnyttja din möjlighet att vara med och diskutera och påverka föreningens arbete. Varmt välkomna!


Tid: Torsdagen den 28 juni klockan 18.00. Plats: Redfoxhallens mötesrum (mittemot Mölnlycke Fabriker).

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på kansliet från torsdagen 21 juni. Dessa är:

  • Dagordning
  • Styrelsens förslag på: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut.
  • Valberednings förslag på kommande års styrelse
  • Proposition om stadgeförändring

...

Förslag på föredragningslista:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 Styrelsens:

a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a) Revision av förenings stadgar

§ 13 Val av:

a) Ordförande i Pixbo Wallenstam IBK/IBF för en tid av 1 år

b) Fastställande av antal styrelseledamöter /Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) Fastställande av antal styrelsesuppleanter / Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses som ordförande

f) Ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avslutande