Söndag
11 Mar 1 match
Torsdag
15 Mar 1 match
Lördag
17 Mar 1 match
Söndag
18 Mar 1 match
Tisdag
20 Mar 1 match
Torsdag
22 Mar 1 match
Fredag
23 Mar 1 match
Lördag
24 Mar 1 match
Söndag
25 Mar 1 match
Måndag
26 Mar 1 match
Torsdag
29 Mar 1 match
Fredag
06 Apr 1 match
Söndag
08 Apr 1 match
Onsdag
11 Apr 1 match
Söndag
23 Sep 2 matcher
Tisdag
25 Sep 1 match
Söndag
30 Sep 2 matcher
Onsdag
03 Okt 1 match
Lördag
06 Okt 1 match
Söndag
07 Okt 1 match
Söndag
14 Okt 2 matcher
Söndag
21 Okt 1 match
Onsdag
24 Okt 1 match
Fredag
26 Okt 1 match
Söndag
28 Okt 1 match

Välkommen på årsmöte i Pixbo Wallenstam Innebandy 2018

24 juni 2018 19:00
Klubben

Medlemmar i Pixbo Wallenstam IBK/IBF kallas härmed till årsmöte. Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på kansliet från torsdagen den 21 juni. Uttnyttja din möjlighet att vara med och diskutera och påverka föreningens arbete. Varmt välkomna!


Tid: Torsdagen den 28 juni klockan 18.00. Plats: Redfoxhallens mötesrum (mittemot Mölnlycke Fabriker).

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på kansliet från torsdagen 21 juni. Dessa är:

  • Dagordning
  • Styrelsens förslag på: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut.
  • Valberednings förslag på kommande års styrelse
  • Proposition om stadgeförändring

...

Förslag på föredragningslista:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 Styrelsens:

a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a) Revision av förenings stadgar

§ 13 Val av:

a) Ordförande i Pixbo Wallenstam IBK/IBF för en tid av 1 år

b) Fastställande av antal styrelseledamöter /Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) Fastställande av antal styrelsesuppleanter / Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses som ordförande

f) Ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avslutande