Söndag
13 Jan 2 matcher
Onsdag
16 Jan 1 match
Lördag
19 Jan 1 match
Tisdag
22 Jan 1 match
Söndag
27 Jan 1 match
Måndag
28 Jan 1 match
Onsdag
06 Feb 1 match
Lördag
09 Feb 1 match
Söndag
10 Feb 1 match
Tisdag
12 Feb 1 match
Fredag
15 Feb 1 match
Söndag
17 Feb 2 matcher
Onsdag
20 Feb 1 match
Söndag
24 Feb 2 matcher
Onsdag
27 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 2 matcher
Onsdag
06 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 2 matcher
Fredag
15 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match
Måndag
18 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match

Välkommen på årsmöte i Pixbo Wallenstam Innebandy 2018

24 juni 2018 19:00
Klubben

Medlemmar i Pixbo Wallenstam IBK/IBF kallas härmed till årsmöte. Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på kansliet från torsdagen den 21 juni. Uttnyttja din möjlighet att vara med och diskutera och påverka föreningens arbete. Varmt välkomna!


Tid: Torsdagen den 28 juni klockan 18.00. Plats: Redfoxhallens mötesrum (mittemot Mölnlycke Fabriker).

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på kansliet från torsdagen 21 juni. Dessa är:

  • Dagordning
  • Styrelsens förslag på: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut.
  • Valberednings förslag på kommande års styrelse
  • Proposition om stadgeförändring

...

Förslag på föredragningslista:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 Styrelsens:

a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a) Revision av förenings stadgar

§ 13 Val av:

a) Ordförande i Pixbo Wallenstam IBK/IBF för en tid av 1 år

b) Fastställande av antal styrelseledamöter /Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) Fastställande av antal styrelsesuppleanter / Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses som ordförande

f) Ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avslutande