Söndag
11 Mar 1 match
Torsdag
15 Mar 1 match
Lördag
17 Mar 1 match
Söndag
18 Mar 1 match
Tisdag
20 Mar 1 match
Torsdag
22 Mar 1 match
Fredag
23 Mar 1 match
Lördag
24 Mar 1 match
Söndag
25 Mar 1 match
Måndag
26 Mar 1 match
Torsdag
29 Mar 1 match
Fredag
06 Apr 1 match
Söndag
08 Apr 1 match
Onsdag
11 Apr 1 match

Pixbo Wallenstam IBK/IBF kallar till årsmöte torsdagen den 31 augusti

8 augusti 2017 08:00
Klubben

Pixbo Wallenstam IBK/IBF kallar till årsmöte. Mötet avhålls torsdagen den 31 augusti kl. 18.00 i samlingslokalen i Redfoxhallen som ligger i anslutning till Mölnlycke Fabriker.

Handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet från och med onsdagen 23 augusti.


Handlingarna är:

a) Styrelsens förslag på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut.

b) Valberednings förslag på kommande års styrelse.

Utnyttja din möjlighet att vara med att diskutera och påverka klubbens arbete.

Förslag på dagordning för mötet:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 Styrelsens:

a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13 Val av:

a) Ordförande i Pixbo Wallenstam IBK/IBF för en tid av 1 år

b) Fastställande av antal styrelseledamöter /Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) Fastställande av antal styrelsesuppleanter / Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses som ordförande

f) Ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avslutande

Varmt välkomna!